Všeobecné obchodní podmínky

Základní informace

Obchodní podmínky společnosti FRANCES s.r.o. se sídlem Praha 8, Libeň, Na Košince 106/3,PSČ 180 00, IČ: 004 739 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 127169, pro prodej zboží a zejména poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.frances.cz anebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti společnosti FRANCES s.r.o. se sídlem Praha 8, Libeň, Na Košince 106/3,PSČ 180 00, IČ: 004 739 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 127169 (dále jen „Frances“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi Frances a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele služeb (dále jen „Smlouva“). Internetový obchod je Frances provozován na internetové adrese www.eshop.frances.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Frances umístěné na adrese www.eshop.frances.cz (dále jen „webová stránka“) a s tím související právní vztahy. Je-li zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v odst. 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana zákazníka – spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Uzavřením Smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření smlouvy

2.1. Frances je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2. Zákazník – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo rámec své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné (podnikatelské) činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání nebo nikoliv jménem a na účet jiné podnikající osoby. Ostatní zákazníci, kteří nejsou spotřebiteli, vystupují ve vztahu k prodávajícímu v postavení podnikatele.

2.3. Zákazník – podnikatel je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě či předmět Smlouvy týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4. Předmětem plnění je poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř. věci na zakázku, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě (to vše dále jen „služby“ či „zboží“).

2.5. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Musí též odpovídat platné nabídce Frances, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání plnění. Neakceptováním platných podmínek nabídky Frances, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.

2.6. Není-li dohodnuto jinak, Frances poskytne službu v kvalitě obvyklé v České republice a v souladu s nabídkou Frances platnou v den odeslání objednávky zákazníkem. Předmětem plnění na základě Smlouvy je objednávka služeb a/nebo zboží, které jsou uvedeny v objednávce zákazníka a následně potvrzena v závazném potvrzení objednávky ze strany Frances, kterým se uzavírá Smlouva. Informace o ceně konkrétního produktu objednaného prostřednictvím online objednávky Francse, jsou zákazníkovi zobrazeny při objednávce produktů, přičemž cena je vytvořena na základě přesné definice a rychlosti zpracování konkrétního objednávaného produktu.

2.7. V případě, že při zpracování zakázky dojde ke změně podmínek, nebo vyjdou najevo skutečnosti, které nemohly být dříve zjištěny či předpokládány, a tento fakt má negativní dopad na celkovou cenu, má Frances povinnost o této skutečnosti informovat zákazníka a dohodnout s ním změnu konečné celkové ceny služeb.

2.8. Veškeré ceny služeb jsou uváděny v českých korunách, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, neboť Frances je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena služeb“). Za zakázku zpracovanou a dodanou Frances zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu služeb uvedenou v závazném potvrzení objednávky Frances.

2.9. Postup při uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) je následující. Objednávka zákazníka je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění, a to závazným potvrzením objednávky ze strany Frances doručeným prostřednictvím e-mailu zákazníkovi. Objednávka zákazníka a závazné potvrzení objednávky ze strany Frances se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit.

2.10. Objednávkový formulář webové aplikace obsahuje zejména informace o:

• objednávaných službách,
• způsobu úhrady ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu vyzvednutí či doručení hmotného výsledku provedených služeb a
• informace o nákladech spojených s dodáním hmotného výsledku služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

2.11. Před odesláním objednávky služeb má zákazník možnost kontrolovat, doplňovat či jakkoliv měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Doručení objednávky, nikoliv však její závazné potvrzení ze strany Frances, je zákazníkovi potvrzeno neprodleně po jejím doručení Frances, formou automatické odpovědi odeslané na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

2.12. Frances je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objemu služeb, výše ceny, předpokládaných nákladech na dodání hmotného výsledku služeb/zboží) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či emailem), popř. o jejich dodatečné upřesnění, a to zejména ve vztahu k zaslaným podkladům. V případě, že vzniknou nebo mohou vzniknout nejasnosti v souvislosti se zadáním – obsahem objednávky služeb, bude Frances kontaktovat zákazníka se žádostí o doplnění informací či s návrhem na úpravu zadání s ohledem na zvýšení kvality či cenové efektivity poskytované služby.

2.13. Zákazník bere na vědomí, že France není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek) v minulosti s Frances uzavřenou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neuhrazení ceny v minulosti poskytnuté služby.

2.14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

3. Cena služeb a platební podmínky

3.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním hmotného výsledku poskytovaných služeb či zboží dle Smlouvy může zákazník uhradit Frances následujícími způsoby:

Online objednávka produktů

platební kartou prostřednictvím webového prostředí
v hotovosti nebo platební kartou v provozovnách Frances,
platební kartou v místě určeném zákazníkem v objednávce,
fbezhotovostně převodem na účet Frances výhradně však dle podmínek vzájemně sjednaných v separátní rámcové smlouvě či jiné písemně uzavřené smlouvě (dále jen „účet Frances“);
bezhotovostně platební kartou prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.eshop.frances.cz.

3.2. Společně s cenou služeb je zákazník povinen zaplatit Frances také náklady spojené s případným balením a dodáním zboží v předem ve Smlouvě sjednané výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s případným dodáním hmotného výsledku služeb.

3.3. V případě platby v hotovosti je cena služeb splatná při převzetí či hmotného výsledku služby. V případě předem dohodnuté bezhotovostní platby je cena služeb splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu – faktury není-li dohodnuto jinak.

3.4. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Frances.

3.5. Frances vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Frances je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Frances zákazníkovi po úplném uhrazení ceny zboží služeb a předá jej zákazníkovi při dodání, resp. převzetí hmotného výsledku služeb.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Frances ve lhůtě čtrnácti dnů s výjimkou odstavce dle 4.9. d) , přičemž, není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží. Objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

4.2. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník – spotřebitel v jejím průběhu odešle Frances oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

4.3. V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od Smlouvy, je tak oprávněn učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Frances (např. e-mailem na adresu frances@frances.cz, písemně na adresu sídla Frances, atd.), jako nejvhodnější způsob odstoupení doporučuje Frances následující postup: zákazník – spotřebitel kontaktuje Frances prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu Frances: www.eshop.frances.cz, nebo na adrese sídla Frances či některé provozovny Frances a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu zákazníka pro vrácení peněz (tj. ceny služeb a nákladů na dodání zboží do místa určeného zákazníkem). Frances v textové podobě potvrdí zákazníkovi přijetí formuláře, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení zákazníka – spotřebitele od Smlouvy, zašle nebo předá zákazník – spotřebitel Frances bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, hmotný výsledek služby (zboží), které od něho obdržel. Peníze (tj. cena služeb a náklady na dodání hmotného výsledku služeb či zboží do místa určeného zákazníkem) budou vráceny na uvedené číslo účtu zákazníka – spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, nikoliv však dříve než zákazník – spotřebitel hmotný výsledek služeb (zboží) Frances předá nebo prokáže, že jej Frances již odeslal.

4.4. V případě, že se zákazník – spotřebitel rozhodne odstoupit od Smlouvy dle odst. 4.1 těchto obchodních podmínek, Smlouva se od počátku ruší. Zboží či hmotný výsledek služby, které zákazník – spotřebitel od Frances obdržel, musí být zákazníkem vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li zákazník od smlouvy dle tohoto článku, vrátí Frances zákazníkovi náklady na dodání zboží či hmotného výsledku služeb ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.5. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, může Frances dále požadovat po zákazníkovi úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 4.1. těchto obchodních podmínek vrátí Frances peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy Frances, a to stejným způsobem, jakým je Frances od zákazníka přijal, bude-li to možné, jinak způsobem určeným na základě předchozí dohody se zákazníkem. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, Frances není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník hmotným výsledek služby či zboží vrátí nebo prokáže, že hmotný výsledek služby či zboží Frances odeslal.

4.7. Zákazník - podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů.

4.8. Je-li společně se službou (zbožím) poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Frances a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu s hmotným výsledkem služby (zbožím) povinen Frances vrátit i poskytnutý dárek.

4.9. Právo na odstoupení od Smlouvy nemá zákazník, jestliže je předmětem Smlouvy:

a) poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem zákazníka - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Frances před uzavřením Smlouvy poučil zákazníka spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy,
b) dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Frances a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
c) dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření Smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Frances,
d) dodávka zboží vyrobeného podle požadavků zákazníka - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
e) dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném zákazníkem - spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
g) dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které zákazník - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej zákazník spotřebitel porušil,
h) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej zákazník porušil,
i) dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být zákazník spotřebitel fyzicky přítomen,
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, zákazník spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení.

4.10. Zákazník je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě devadesát dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou Frances nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Zákazník však nemůže odstoupit od Smlouvy podle předcházejícího ujednání tohoto odstavce, prokáže-li Frances, že je to s ohledem na předmět Smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

4.11. Je-li zákazníkem podnikatel, platí, že není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů.

4.12. Zákazník - podnikatel má právo odstoupit od Smlouvy výhradně, pokud se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Zákazník - podnikatel je tedy oprávněn uplatnit práva z vad pouze pro vady zboží, které mělo zboží při převzetí, nikoliv pro vady, které se objevily později. Zároveň se musí jednat o vady, které znemožňují využívat zboží ke stanovenému účelu. Má-li zboží vady, které jej znemožňují využívat ke stanovenému účelu, může zákazník - podnikatel odstoupit od Smlouvy, žádat dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.13. Smlouvu je možné skončit mimo účinků jejího splnění či odstoupením dle výše uvedených ustanovení také dohodou smluvních stran.

5. Přeprava a dodání hmotného výsledku služeb/zboží

5.1. Způsob dodání či dopravy zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem.

5.2. Je-li Frances podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem ve Smlouvě, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je Frances oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny služeb (slovy: žádná celá pět desetin procenta) za každý i započatý den uskladnění zboží.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než dohodnutým způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení. 5.4. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5. V případě nevyzvednutí zhotovené a uhrazené zakázky, po uplynutí období delším než 30 dní od termínu vyhotovení zakázky, má Frances právo po předchozím písemném upozornění zákazníka (e-mailová forma) s dodatečnou lhůtou pro vyzvednutí zakázky, zboží skartovat. Přičemž zákazník nemá právo na vrácení finančních prostředků, jež byly uhrazeny za zpracování zakázky ani na jinou formu kompenzace.

6. Jakost zboží při převzetí, odpovědnost Frances za vady zboží a reklamační řád

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě, že je zákazníkem spotřebitel i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Frances v souladu s § 2161 občanského zákoníku odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady, zejména pak Frances odpovídá zákazníkovi, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodné k účelu, pro který jej zákazník požaduje a s nímž Frances souhlasil,
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu,
d) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
e) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Frances nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
f) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat,
g) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Frances zákazníkovi poskytl před uzavřením Smlouvy.

6.3. Frances není vázán veřejným prohlášením podle odst. 6.2. písm. e) prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

6.4. Odstavce 6.2 písm. d) až g) se nepoužijí v případě, že Frances zákazníka před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a zákazník s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

6.5. Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.6. Zákazník je oprávněn vytknout vadu, která se projeví u zboží, v době dvou let od převzetí zboží.

6.7. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

6.8. Vytkl-li zákazník Frances vadu oprávněně, doba podle odstavců 6.5. a 6.6. výše neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat.

6.9. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

6.10. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

6.11. Při koupi použitého zboží je zákazník oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.

6.12. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží. Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené zákazníkem, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny Frances. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými návodu ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení Frances.

6.13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Frances za vady upravuje reklamační řád Frances, který je dostupný zde: www.eshop.frances.cz/reklamacni-rad.

6.14. Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, musí zákazník podnikatel oznámit Frances bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, je zákazník povinen vadu oznámit Frances bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží zákazníkovi.

6.15. Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje Frances následující postup. Zákazník informuje společnost – přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení Frances. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně Frances na adrese sídla anebo některé provozovny o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

6.16. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v odst. 6.2. tohoto článku, nebo dodá-li Frances jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

6.17. Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka.

6.18. Frances může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

6.19. Frances odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který zákazník zboží koupil.

6.20. K odstranění vady zboží převezme Frances zboží na vlastní náklady.

6.21. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) Frances vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 6.18. a 6.19. tohoto článku výše,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy,
d) je z prohlášení Frances nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

6.22. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.

6.23. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

6.24. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, Frances vrátí zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu zákazník prokáže, že zboží odeslal.

6.25. Vadu lze vytknout Frances, u kterého bylo zboží koupeno.

6.26. Zákazník sdělí Frances, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Frances; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.27. Dokud Frances nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí zákazník platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

6.28. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b) použil-li zákazník zboží ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li zákazník zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník Frances, co ještě vrátit může, a dá Frances náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.29. Reklamaci může zákazník uplatnit u Frances – osobně v provozovně, v níž byla služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla Frances anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: frances@frances.cz. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list, který v případě osobní reklamace se zákazníkem vyplní odpovědný pracovník Frances dané provozovny. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách Frances. V případě uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného výsledku služeb/zboží. Frances současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje zákazníka a stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění reklamace.

6.30. Frances rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Frances se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.31. Frances odpovídá zákazníkovi - podnikateli za prokazatelnou škodu způsobenou ať již prodlením s dodáním služeb/zboží a/nebo dodáním vadného plnění (služeb či zboží) nejvýše však do výše jedenapůlnásobku ceny služeb/zboží bez DPH.

6.32. Bližší podmínky reklamace zboží jsou upraveny v reklamačním řádu Frances, který je k dispozici zde: www.eshop.frances.cz/reklamacni-rad.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně např. fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Frances a který je v souladu s jeho určením.

7.3. Zákazník není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu Frances postoupit svou pohledávku vůči Frances vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.

7.4. Frances není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování.

7.5. Zákazník bere na vědomí, že Frances nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6. Frances prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany Frances zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.

7.7. Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit Frances veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení Frances vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady Frances spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.

7.8. Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu datových přenosů, popřípadě v průběhu zpracování, Frances nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).

7.9. Frances je oprávněn kdykoli odmítnout jakoukoliv objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování dále nepokračovat, zejména je pak Frances k tomuto odmítnutí oprávněn v případě, že objednávka spočívá v požadavku tisku či kopírování obrazového či jiného materiálu/dokumentu/dokladu, jehož kopírování či tisk je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména např. tisk či kopírování bankovek, cenin, apod. a/nebo je či by mohlo být jeho kopírování či tisk v rozporu s obecnými pravidly morálky – zejména obsahuje-li pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod..

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Veškeré informace týkající se osobních údajů, jejich ochrany a podmínek jejich zpracování ze strany Frances jsou upraveny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů“, který je k dispozici na webové adrese Frances, a to na adrese https://www.eshop.frances.cz/ochrana-osobnich-udaju a v tištěné podobě rovněž i v každé provozovně Frances.

9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2. Zpráva je doručena:

9.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

9.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

9.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

9.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5. V případě sporů, které nebude možné vyřešit dohodou mezi Frances a zákazníkem či mimosoudně, budou spory vyplývající ze Smlouvy či se jí týkající budou s konečnou platností rozhodovány u místně a věcně příslušného soudu dle místa sídla Frances.

10.7. Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

10.8. Kontaktní údaje Frances: adresa pro doručování Praha 8, Libeň, Na Košince 106/3, PSČ: 180 00, adresa elektronické pošty frances@frances.cz, telefon +420 284 841 080.

10.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v den jejich zveřejnění a později. Frances si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

10.10. Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky Frances stávají pro zákazníka závaznými.

V Praze dne 30. listopadu 2023

© 2023 Frances s.r.o.